WYTYCZNE DLA AUTORÓW

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Przed zgłoszeniem proponowany tekst popularnonaukowy należy przygotować zgodnie z następującymi zasadami:

Redakcja przyjmuje artykuły, które nie przekraczają 7 stron tekstu (nie więcej niż 12600 znaków ze spacjami) oraz nie krótsze niż 2,5 strony tekstu (nie mniej niż 4500 znaków ze spacjami) zapisane w formacie .docx lub .doc.

Za przyjęcie tekstu do publikacji Redakcja przewiduje wypłatę wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od dorobku naukowego autora, a także od stopnia innowacyjności i oryginalności artykułu. 

Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia podpisanej umowy o dzieło, a także kwestionariusza do celów podatkowych.

Propozycje tekstów wraz z uzupełnionym oświadczeniem do celów  podatkowych (w formie skanu) proszę przesyłać na adres  [email protected]

Tekst powinien być przygotowany w następującym układzie:  

 • Informacje o autorze – stopień naukowy, imię nazwisko, kierunek i rok studiów, ew.  miejsce zatrudnienia, ew. inne istotne funkcje lub piastowane stanowiska. Można  dołączyć zdjęcie Autora, które zostanie opublikowane wraz z tekstem (zdjęcia należy  przesyłać w odrębnym pliku). 
 • Informacje o dziedzinie i dyscyplinie do której należy przypisać artykuł. Aktualny  wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych dostępny jest tutaj
 • Tagi (opcjonalnie) – do 5 istotnych słów/wyrażeń, poszczególne słowa należy  oddzielać przecinkiem. 
 • Słowo/fraza kluczowa – z artykułu należy wyszczególnić słowo lub frazę kluczową,  złożoną maksymalnie z 5 słów (zalecana ilość od 2 do 3 słów), opisującą oraz  oddającą charakter artykułu. 
 • Tytuł – może zawierać skróty i ogólne terminy, powinien przyciągać uwagę oraz  zawierać w sobie słowo/frazę kluczową.  
 • Lead – 3-4 ogólne zdania, które powinny stanowić wprowadzenie do omawianego zagadnienia, a także skrótowo przedstawiać najważniejsze konkluzje. Powinien  zawierać słowo/frazę kluczową.
 • Właściwa treść artykułu – w całej pracy należy posługiwać się czcionką Times New  Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy domyślne. Można używać pogrubione  litery, kursywę, także przekreślenia. W treści artykułu należy posługiwać się  słowem/frazą kluczową, zamieszczając ją co najmniej 1 raz, maksymalnie dwa razy,  na jedną stronę znormalizowanego maszynopisu. W przypadku umieszczania w tekście zdjęć, należy dołączyć do nich podpis. 
 • Bibliografia – numerowana, z zachowaniem kolejności alfabetycznej cytowanych  dzieł, decyduje pierwsza litera nazwiska.  

o Ogólny wzór sporządzania bibliografii

o Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł dzieła, Miejsce publikacji, rok, strony. Np. Orzeszyna K., Skwarzyński M., Tabaszewski R., Prawo  międzynarodowe praw człowieka, Warszawa 2020, s. 56-66.  

o Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł artykułu, Nazwa czasopisma, rok/numer,  strony. 

Np. Hypiak M., Ogólne prawo związku zawodowego do informacji przed i po  wejściu w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach  zawodowych, Civitas et Lex 2020/3, s. 69-78. 

o Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł artykułu, [w:] Nazwisko, Inicjał imienia (red.),  tytuł dzieła, Miejsce publikacji, rok, strony.  

Np. Hypiak M., Status uczestnika studiów doktoranckich w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [w:]  Hypiak M., Lewandowski M. (red.), Kompendium Doktoranta Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2021, s. 25-53.

o W przypadku źródeł internetowych należy podać link prowadzący do danego  zasobu wraz z datą dostępu. 

Np. Program szczepień w zakładach pracy – założenia i wytyczne, [dostęp:  6.05.2021 r.], https://www.rp.pl/Firma/304289945-Program szczepien-w-zakladach-pracy—zalozenia-i-wytyczne.html.

Do przesłanych tekstów można dołączyć także zdjęcie ilustrujące artykuł, które zostanie  zamieszczone na Blogu. Przykładowe bezpłatne bazy zdjęć: https://pl.freepik.com/https://pixabay.com/pl/, https://www.pexels.com/. Redakcja przyjmuje wyłącznie grafiki  na licencji komercyjnej. Zdjęcie należy umieszczać w dokumencie w formie linku. 

W przypadku nieprzesłania zdjęcia Autor wyraża zgodę na wybranie zdjęcia przez Redakcję.

Dokument z wytycznymi możesz pobrać z tego miejsca.

Przed zgłoszeniem proponowany tekst popularnonaukowy należy przygotować zgodnie z następującymi zasadami:

Redakcja przyjmuje artykuły, które nie przekraczają 7 stron tekstu (nie więcej niż 12600 znaków ze spacjami) oraz nie krótsze niż 2,5 strony tekstu (nie mniej niż 4500 znaków ze spacjami) zapisane w formacie .docx lub .doc.

Za przyjęcie tekstu do publikacji Redakcja przewiduje wypłatę wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od dorobku naukowego autora, a także od stopnia innowacyjności i oryginalności artykułu. 

Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia podpisanej umowy o dzieło, a także kwestionariusza do celów podatkowych.

Propozycje tekstów wraz z uzupełnionym oświadczeniem do celów  podatkowych (w formie skanu) proszę przesyłać na adres  [email protected]

Tekst powinien być przygotowany w następującym układzie:  

 • Informacje o autorze – stopień naukowy, imię nazwisko, kierunek i rok studiów, ew.  miejsce zatrudnienia, ew. inne istotne funkcje lub piastowane stanowiska. Można  dołączyć zdjęcie Autora, które zostanie opublikowane wraz z tekstem (zdjęcia należy  przesyłać w odrębnym pliku). 
 • Informacje o dziedzinie i dyscyplinie do której należy przypisać artykuł. Aktualny  wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych dostępny jest tutaj
 • Tagi (opcjonalnie) – do 5 istotnych słów/wyrażeń, poszczególne słowa należy  oddzielać przecinkiem. 
 • Słowo/fraza kluczowa – z artykułu należy wyszczególnić słowo lub frazę kluczową,  złożoną maksymalnie z 5 słów (zalecana ilość od 2 do 3 słów), opisującą oraz  oddającą charakter artykułu. 
 • Tytuł – może zawierać skróty i ogólne terminy, powinien przyciągać uwagę oraz  zawierać w sobie słowo/frazę kluczową.  
 • Lead – 3-4 ogólne zdania, które powinny stanowić wprowadzenie do omawianego zagadnienia, a także skrótowo przedstawiać najważniejsze konkluzje. Powinien  zawierać słowo/frazę kluczową.
 • Właściwa treść artykułu – w całej pracy należy posługiwać się czcionką Times New  Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy domyślne. Można używać pogrubione  litery, kursywę, także przekreślenia. W treści artykułu należy posługiwać się  słowem/frazą kluczową, zamieszczając ją co najmniej 1 raz, maksymalnie dwa razy,  na jedną stronę znormalizowanego maszynopisu. W przypadku umieszczania w tekście zdjęć, należy dołączyć do nich podpis. 
 • Bibliografia – numerowana, z zachowaniem kolejności alfabetycznej cytowanych  dzieł, decyduje pierwsza litera nazwiska.  

o Ogólny wzór sporządzania bibliografii

o Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł dzieła, Miejsce publikacji, rok, strony. Np. Orzeszyna K., Skwarzyński M., Tabaszewski R., Prawo  międzynarodowe praw człowieka, Warszawa 2020, s. 56-66.  

o Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł artykułu, Nazwa czasopisma, rok/numer,  strony. 

Np. Hypiak M., Ogólne prawo związku zawodowego do informacji przed i po  wejściu w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach  zawodowych, Civitas et Lex 2020/3, s. 69-78. 

o Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł artykułu, [w:] Nazwisko, Inicjał imienia (red.),  tytuł dzieła, Miejsce publikacji, rok, strony.  

Np. Hypiak M., Status uczestnika studiów doktoranckich w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [w:]  Hypiak M., Lewandowski M. (red.), Kompendium Doktoranta Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2021, s. 25-53.

o W przypadku źródeł internetowych należy podać link prowadzący do danego  zasobu wraz z datą dostępu. 

Np. Program szczepień w zakładach pracy – założenia i wytyczne, [dostęp:  6.05.2021 r.], https://www.rp.pl/Firma/304289945-Program szczepien-w-zakladach-pracy—zalozenia-i-wytyczne.html.

Do przesłanych tekstów można dołączyć także zdjęcie ilustrujące artykuł, które zostanie  zamieszczone na Blogu. Przykładowe bezpłatne bazy zdjęć: https://pl.freepik.com/https://pixabay.com/pl/, https://www.pexels.com/. Redakcja przyjmuje wyłącznie grafiki  na licencji komercyjnej. Zdjęcie należy umieszczać w dokumencie w formie linku. 

W przypadku nieprzesłania zdjęcia Autor wyraża zgodę na wybranie zdjęcia przez Redakcję.

Dokument z wytycznymi możesz pobrać
z tego miejsca.